雁声吹过黄昏雨篱边月圆萋紧上一句和下一句

  • A+
所属分类:点滴生活

雁声吹过黄昏雨篱边月圆萋紧上一句和下一句

大雁吹过黄色雨篱的声音,让月亮又圆又紧。

出自清朝端木国瑚的《齐天乐·菊影(雁声吹过黄昏雨)》原文赏析:夜凉读卷,窗月皎然。起行庭下,菊影卧地纵横,而虫声都寂,知夜之凉也。少立,不已於情,为赋菊影。
雁声吹过黄昏雨。篱边月圆萋紧。人世愁痕,经年瘦影,都与吟魂相引。西窗最近,卧满地秋星,怎生寒忍。者番阑干,夕阳洗净那金粉。
西风恼人又甚,怪搔成短鬓,几分幽愤。世外柴桑,人中杜牧,忧乐从无准。商量且饮,笑蜂蝶生涯,桂兰飘尽。写向屏风,冷清清靠枕。拼音解读:yè liáng dú juàn ,chuāng yuè jiǎo rán 。qǐ háng tíng xià ,jú yǐng wò dì zòng héng ,ér chóng shēng dōu jì ,zhī yè zhī liáng yě 。shǎo lì ,bú yǐ yú qíng ,wéi fù jú yǐng 。
yàn shēng chuī guò huáng hūn yǔ 。lí biān yuè yuán qī jǐn 。rén shì chóu hén ,jīng nián shòu yǐng ,dōu yǔ yín hún xiàng yǐn 。xī chuāng zuì jìn ,wò mǎn dì qiū xīng ,zěn shēng hán rěn 。zhě fān lán gàn ,xī yáng xǐ jìng nà jīn fěn 。
xī fēng nǎo rén yòu shèn ,guài sāo chéng duǎn bìn ,jǐ fèn yōu fèn 。shì wài chái sāng ,rén zhōng dù mù ,yōu lè cóng wú zhǔn 。shāng liàng qiě yǐn ,xiào fēng dié shēng yá ,guì lán piāo jìn 。xiě xiàng píng fēng ,lěng qīng qīng kào zhěn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

发表评论

您必须登录才能发表评论!